V tomto informačnom memorande vám chcem poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chcem vysvetliť, prečo som vás požiadala o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je informovať vás jednoduchým emailom, keď publikujem nový článok. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie ohľadom zdravej životosprávy a mojej literárnej tvorby. Snažím sa vytvárať ponuky na mieru na základe profilovania, aby boli pre vás relevantné.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú pripravené vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky, napíšte mi prosím cez kontaktný formulár.

Kto je správca vašich osobných údajov

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť prevádzkujúca môj blog, ktorou je: Pine Tree Enterprises, s.r.o., so sídlom na ulici Račianska 1518/61, 83102 Bratislava, Slovensko. IČO spoločnosti je 46852069. Spoločnosť je platcom DPH pod daňovým číslom SK2023606640.

Aké osobné údaje spracovávam

Na marketingové účely spracovávam nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačne údaje – meno, prípadne fakturačné údaje (adresa, názov firmy, IČO).
 • Kontaktné údaje – emailová adresa.
 • Súbory Cookies – malé súbory umiestnené na pevnom disku vášho počítača, vďaka ktorým je možné vás identifikovať ako jednotlivca v rámci prehliadaných webstránok, aby sa webstránky mohli prispôsobiť na mieru a zapamätať si vaše preferencie.
 • Informácie o čítaní článkov, prípadne využití produktov a služieb – aké články na mojom blogu vás najviac zaujímajú, ako dlho si ich čítate, prípadne aké produkty alebo služby ste si odo mňa zakúpili v minulosti, apod.
 • Technické a geolokačné údaje – IP adresy, verzia prehliadača a operačného systému, označenie používaného zariadenia.

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode pochádzajú priamo od vás napríklad vyplnením formuláru o zasielanie noviniek. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z vášho prehliadača alebo z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať, napríklad Facebook.

Na aké účely sa poskytuje súhlas pre spracovanie osobných údajov

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Poskytuje sa na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • zasielanie informácií o nových článkoch, prípadne ponúk produktov a služieb formou emailových správ,
 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám.

Prečo dochádza k profilovaniu

Snažím sa vám poskytnúť individuálne upravené ponuky. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujem. Na tento účel používam automatické informačné systémy a webové aplikácie. Podľa toho vám posielam individualizované správy a ponuky. Automatické profilovanie osobných údajov pomáha lepšie spoznať vaše potreby, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť obsah webstránok a ponuky v budúcnosti.

Ako dlho sa budú vaše údaje uchovávať

Súhlas udeľujete na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete mojím zákazníkom, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané.

Kto môže mať k vašim údajom prístup

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia. Ide o subjekty, ktoré zabezpečujúce riadny chod našej spoločnosti (napr. účtovníci) alebo nám pomáhajú so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (napr. Facebook alebo Google). Sprostredkovatelia sú v každom prípade tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

Ako sú údaje uchované

Spracovanie a uloženie údajov je chránené rôznymi opatreniami ako heslami, šifrovaním, pravidelným zálohovaním, aktualizáciami bezpečnostných systémov a priebežným dbaním o bezpečnosť techniky. Údaje sú uložené na dátových serveroch splňujúcich bezpečnostný štandard TIER 4, ktoré patria hostingovej spoločnosti Savana.cz s.r.o. v Českej republike. Prenos údajov je šifrovaný pomocou SSL/TLS.

Ako môžete uchovanie a použitie týchto údajov ovplyvniť

V prípade, že chcete zrušiť zasielanie noviniek a obchodných ponúk emailovými správami, môžete tak urobiť kliknutím na odkaz v každej takej emailovej správe alebo mi môžete napísať cez kontaktný formulár. Cez daný formálár mi môžete tiež napísať, keď chcete, aby som zmenila či úplne vymazala vaše osobné údaje, alebo ak máte akúkoľvek inú otázku.

Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu: Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý): V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože v niektorých prípadoch máme povinnosť alebo oprávnený záujem si osobné údaje ponechať.
 • Právo na obmedzenie spracovania: Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.
 • Právo na prenositeľnosť údajov: Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
 • Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie: Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené: Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti buď emailom na vyššie spomenutej emailovej adrese alebo písomne na adrese sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.
 • Za aký čas môžete očakávať odpoveď: Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: V prípade podozrenia na neoprávnené použitie vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.