Ako ide čas a postupne viac prenikám do tajov fungovania nášho organizmu, stáva sa pre mňa prioritou oveľa viac zdravie ako štíhla línia. Koniec koncov, úzko to spolu súvisí a zdravá strava nám zabezpečí nielen zdravie, ale ako bonus aj štíhlu líniu a dokonca i dobrú náladu.

Zabezpečiť však zdravý jedálniček tak, aby telo dostalo všetko, čo potrebuje, vôbec nie je  jednoduché. Naše telo je totiž jedna naozaj obrovitánska chemická továreň. Keď som nedávno čítala knihu pani Kataríny Horákovej Ako mať zdravý mozog v každom veku, len som oči otvárala, koľko rôznych chemických látok má vplyv na to, aby náš mozog fungoval bezchybne.

Ako nás ovplyvňuje zdravá strava

Napadlo Vám niekedy, že ľudia majú v tele desaťkrát viac baktérii ako vlastných buniek?

V článku V tele máme viac baktérií ako buniek sa hovorí, že dospelý človek sa skladá z 10 biliónov buniek. Baktérii máme až 100 biliónov. Bakteriálne bunky sú oveľa menšie ako ľudské a z našej váhy tvoria asi jeden kilogram. Väčšina z nich je v črevách, ale veľa ich je tiež na koži či v ústach. Pre fungovanie nášho organizmu a zdravie sú nesmierne dôležité.

Keď užijeme antibiotikum, tak bohužiaľ zabijeme so zlými baktériami či vírusmi aj tie dobré. Najväčší problém nám to spôsobí v črevách (preto sa často stane, že nás po antibiotikách preženie). Práve preto má na naše zdravie taký zásadný vplyv zdravá strava.

Zloženie mikroflóry našich čriev môže mať vplyv aj na vznik cukrovky, imunitných ochorení a obezity. Dokonca, keď sa „transplantujú“ baktérie z čriev tučnej myši do chudej, tak tá chudá stučnie.

Samozrejme, nie všetky baktérie sú dobré. Niektoré baktérie spôsobujú choroby ako cholera, salmonelóza či žalúdočné vredy.

Ako je to s vírusmi? Tie sú ešte oveľa menšie ako baktérie. Niektoré napádajú ľudské bunky (herpes, chrípka, ebola) a niektoré napádajú baktérie (baktériofágy). A len tých druhých býva okolo 10 na baktériu.

Zložité mechanizmy nášho tela

Niekedy si hovorím, že určite existuje niečo medzi nebom a zemou. Veď ako inak môže takáto súhra biliónov baktérií, vírusov, buniek a nespočtu ďalších súčastí tvoriť človeka?

Nehovoriac o tom, že človek prijíma potravu z okolia a tým túto neuveriteľnú súhru neustále ovplyvňuje. Teraz už isto chápete, aký dopad má zdravá strava na náš organizmus.

Keď si predstavím, ako tieto všetky elementy do seba zapadajú a spolu komunikujú, pripomína mi to starý francúzsky seriál, ktorý sme pozerávali pred rokmi spolu s deťmi.

Seriál sa volal Bol raz jeden život a začali ho nedávno opäť dávať v repríze na RTVS. Každý diel bol iný, rozoberal mnohé ľudské orgány ako napríklad: obličky, srdce, žalúdok či mozog. Vysvetľoval deťom, aký je postup pri zaočkovaní, ako to vyzerá pri hormónoch, toxínoch, pri regenerácii či pri kolobehu života. Popisoval bunku, narodenie, ale taktiež hovoril aj o spermiách či oplodnení. Vyskytovali sa v ňom červené krvinky, ktoré putovali rôznymi úskaliami a chodbičkami v tele, a pritom si niesli na chrbte potrebný kyslík. Bojovalo sa s vírusmi a zachraňovali sa životy.

A aby to všetko perfektne fungovalo, telo potrebuje dostatok kvalitnej a hlavne rozmanitej výživy. Niekedy si povieme, že jednoduchšie je kúpiť si výživový doplnok a organizmu zabezpečíme nevyhnutné látky. Naj­nov­šie štúdie však zistili, že to nestačí. Účinok mnohých výživových doplnkov je len mi­ni­málny alebo do­konca žiadny. Iba vyvážená a zdravá strava nám môže pomôcť k trvalému zdraviu.

Môže byť zdravá strava nahradená výživovými doplnkami?

Štú­die, ktoré boli zre­a­li­zo­vané za po­sledné de­siatky ro­kov po­tvr­dzujú, že nie­ktoré vi­ta­míny vo forme výživových doplnkov nie­lenže ne­pri­ná­šajú žia­den vi­di­teľný vý­sle­dok, ale do­konca môžu nášmu or­ga­nizmu ško­diť a zvy­šo­vať ri­ziká ra­ko­viny a vzniku ob­lič­ko­vých ka­me­ňov.

Skoro každý vi­ta­mí­n je možné získať pri­ro­dze­nou ces­tou vhodnými potravinami. Vitamíny zo stravy or­ga­niz­mus zu­žit­kuje oveľa lepšie a vyhneme sa pre­dáv­ko­va­niu, ktoré je tiež prí­či­nou mno­hých prob­lé­mov.

Na prvý po­hľad je uží­va­nie mul­ti­vi­ta­mí­no­vých do­pl­n­kov pre náš or­ga­niz­mus pozitívne. Je to vlastne úplne lo­gické, pre­tože naše telo po­tre­buje každý deň dávku vi­ta­mí­nov a mi­ne­rá­lov. Toto tvr­de­nie však vy­vra­cajú po­sledné štú­die.

Niektoré štú­die tvr­dia, že pra­vi­delná kon­zu­má­cia vy­so­kých dá­vok mul­ti­vi­ta­mí­nov pris­pieva k vyš­šiemu ri­ziku úmr­tia. V štú­dii z roku 2011 re­a­li­zo­va­nej na vzorke 39 000 ľudí sa zis­tilo, že ženy, ktoré uží­vali mul­ti­vi­ta­míny v po­sled­ných dvad­sia­tich ro­koch mali vyš­šie ri­ziko úmr­tia, než tie, ktoré ho neužívali.

Preto je dôležité konzumovať čo najrozmanitejšiu zdravú stravu a zásobovať sa prírodnými živinami.

Inými slovami, ak bude náš zdravý jedálniček obsahovať stravu z každého rožka troška, zbavíme sa mnohých hlavne metabolických chorôb.

Práve tak sa zdravá strava stane naším liekom a privedie nás k zdraviu.